Regulamin sklepu internetowego

Definicje: 

 1. Dostawa  – rodzaj usługi przewozowej, w  tym określenie przewoźnika i kosztu, które wymienione są w cenniku dostaw znajdujący się pod adresem trustunderwear.eu.
 2. Czas realizacji – czas od przygotowania produktu do wysyłki do momentu jego dostarczenia.
 3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025. z poźn. zm.).
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwany także „Klientem”).
 7. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 11. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 13. Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego produktu.
 14. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego produktu.
 15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem gymobsession.eu, za pośrednictwem którego możliwe jest złożenie zamówienia.
 16. Sprzedający: Ewa Dobija Eva Trade NIP 6691947112 REGON 331000920 ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7/102 03-984 Warszawa
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Przedmiotem sprzedaży sa produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają podatek VAT. Do ceny produktu należy doliczyć koszt dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granica.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczasowych produktów, udzielania rabatów, wprowadzania okresowych akcji promocyjnych.
 5. Sprzedający umożliwia Kupującemu pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez Sklep poprzez jednorazowa rejestracje. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania przez Kupującego za pomocą adresu e-mail oraz hasła.  
 6. Informacje dotyczące sprzedawanych produktów: gwarancji udzielonych przez osoby trzecie, producenta, znaków bezpieczeństwa i zgodności, sposobu użytkowania, przeznaczenia znajdują się na stronie internetowej sklepu trustunderwear.eu.
 7. Kupujący ponosi całkowity koszt komunikacji ze Sprzedającym, w wysokości wynikającej z umowy zawartej z osoba trzecią, która świadczy na jego rzecz usługę umożliwiająca porozumiewanie na odległość.

Zawarcie umowy i realizacja 

 1. Zamówienia można składać przez cala dobę. 
 2. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu, poczty e-mail, przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie zasobów www.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany produkt do koszyka,  a następnie postępowa zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu.
 4. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwila przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym klient zostaje poinformowany w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów płatności:
 6. przelewem na rachunek bankowy sklepu (produkt jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym)
 7. karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronics, Maestro i e-przelew przeprowadzony za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24
 8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. Wysyłka zamówionych produktów następuje w terminie od 1 do maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący zostanie poinformowany oddzielnym mailem. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zaakceptowanego zamówienia.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na poniższym formularzu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy:
 5. Do przesyłki zwrotnej powinno się dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument zakupu oraz nr konta, na które Sprzedawca ma zwrócić zapłatę to produkt 
 6. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają dwuletniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Jeżeli zakupiony produkt posiada wadę, konsument może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

(chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady).

 1. Do złożenia reklamacji niezbędny jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód dokonania płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg z obciążenia karty kredytowej). 
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać szczegóły reklamacji, takie jak rodzaj reklamowanego produktu, kiedy wada została zauważona oraz inne  okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od zgłoszenia  reklamacji przez Kupującego (konsumenta) poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia (o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona). 
 4. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Sprzedający administruje bazami danych osobowych, które przekazywane sa przez Konsumentów sklepu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. W każdej chwili Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Regulamin sklepu dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.trustunderwear.eu
 5. Sklep ma prawo zmienić regulamin, a o każdej jego zmianie Sklep informuje na swojej stronie. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Kupujący informuje o tym sklep, a wtedy Sklep usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez kupujących przed zmiana regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.